• Search

Privacyverklaring ALAMA Nightlife EMA Study App

Versie maart 2018

In deze privacyverklaring kun je informatie vinden over hoe er wordt omgegaan met (persoons)gegevens die je achterlaat bij het gebruiken van de ALAMA Nightlife EMA Study app (hierna: “de App”). Je persoonsgegevens worden verwerkt door het Trimbos-Instituut, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, telefoonnummer: 030 297 1100, e-mail: info@trimbos.nl (hierna: “Trimbos”).

Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop Trimbos omgaat met je persoonsgegevens, als je gebruik wilt maken van je rechten op grond van de AVG (die hieronder zijn beschreven), of als je een klacht wil indienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen met Ruben van Beek via rbeek@trimbos.nl. Als je niet tevreden bent over hoe Trimbos je klacht afhandelt of als je je klacht liever niet bij Trimbos indient, kun je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie:

 1. Waarvoor dient de App?
 2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?
 3. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?
 4. Met welk doel en op welke grond worden je persoonsgegevens verwerkt?
 5. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 16?
 6. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
 7. Met wie delen wij jouw gegevens?
 8. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?
 9. Wat zijn je rechten?
 10. Wijzigingen                                                                              

Waarvoor dient de App?

Voor het Europese ALAMA uitgaansonderzoek willen we meer te weten komen over (jong) volwassenen als zij uitgaan en de weken voor en na het uitgaan. Met de App kunnen we deelnemers vragen sturen terwijl zij uitgaan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Trimbos is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Wij doen er uiteraard alles aan om de privacyregels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wet- en regelgeving na te leven.

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?

In de App worden geen herleidbare persoonsgegevens opgeslagen. Je ontvangt van Trimbos een inlog account en wachtwoord voor de app. Het nummer van het inlog account is alleen door onderzoekers van het Trimbos te koppelen aan je persoonsgegevens zoals je die heb ingevuld in de screener. De gegevens die je in de app invult zijn zonder deze koppeling niet herleidbaar tot jou als deelnemer.

In de App verzamelen wij gegevens, zoals antwoorden op vragen over je stemming, slaap, middelengebruik, concentratie, dagelijks functioneren, geheugen, gevolgen van middelengebruik, je sociale en fysieke omgeving.  Aangezien deze gegevens informatie bevatten over alcoholgebruik en drugsgebruik is sprake van gevoelige of bijzondere persoonsgegevens. Tenslotte bewaren we gegevens over hoe jij de App gebruikt (bijvoorbeeld de tijd waarop je een vragenlijst invult).

De antwoorden op je vragen in de App worden opgeslagen op een server waar alleen onderzoekers van het Trimbos instituut toegang toe hebben. Als je offline bent dan worden de antwoorden op je telefoon opgeslagen en verzonden zodra je weer online bent.

Met welk doel en op welke grond worden je persoonsgegevens verwerkt?

Wij zien gegevens over alcoholgebruik en drugsgebruik als gevoelige of bijzondere persoonsgegevens.

De gegevens die je achterlaat worden verder enkel gebruikt voor onderzoeksdoeleinden: om te onderzoeken hoe (jong) volwassenen hun uitgaansavond of uitgaansdag doorbrengen en hoe de weken voor en na het uitgaan eruit zien. De resultaten worden gebruikt om de App te kunnen verbeteren waar nodig. We gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

De grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is jouw toestemming. Je kunt deze toestemming ook weer intrekken, door ons een e-mail te sturen. Wij verwijderen dan tot jou herleidbare gegevens binnen vier weken uit ons bestand. Als je je toestemming intrekt kan je helaas geen gebruik meer maken van de App.

Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 16?

Nee. De App is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16. Als je een geboortedatum invult waaruit blijkt dat je jonger dan 16 jaar bent, kun je de App niet gebruiken.

Wij kunnen helaas niet controleren of iemand liegt over zijn geboortedatum, waardoor het voor zou kunnen komen dat wij toch gegevens ontvangen die zijn achtergelaten door iemand die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt. Mocht je aanleiding hebben te denken dat dit het geval is, neem dan contact met ons op zodat we de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot uiterlijk vier weken nadat je hebt aangegeven dat je niet meer aan het onderzoek wilt meewerken.

We bewaren de gegevens die je achterlaat op de App gedurende tien jaar voor wetenschappelijke doeleinden. Daarin staan geen tot jou herleidbare gegevens in.

Met wie delen wij jouw gegevens?

We slaan jouw gegevens op bij onze ICT-serviceprovider, die daarmee jouw gegevens verwerkt in onze opdracht. De gegevens worden opgeslagen op een server binnen de Europese Unie. Met deze partij hebben wij afspraken gemaakt (een verwerkersovereenkomst) waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid zijn geregeld als je van ons mag verwachten.

We verstrekken je gegevens verder niet aan derden, tenzij Trimbos op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo worden de gegevens op een beveiligde server opgeslagen, en hebben alleen de mensen die aan het ALAMA uitgaansonderzoek werken toegang tot deze gegevens. Bovendien verplichten wij onze ICT-serviceprovider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.   

Wat zijn je rechten?

Behalve dat je elk moment je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens mag intrekken, zoals hierboven beschreven, heb je

 1. Het recht op inzage in je persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
 2. Het recht op rectificatie van je persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
 3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.
 4. In bepaalde gevallen: het recht om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’), bijvoorbeeld als je je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens intrekt.
 5. Het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je kan je rechten uitoefenen door per e-mail contact op te nemen met de hierboven  genoemde Functionaris Gegevensbescherming.

Houd er bij verwijdering van je persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens wel rekening mee dat de App daarna niet of niet in zijn geheel meer kan worden gebruikt.

Wijzigingen

Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op onze website en in onze App. We plaatsen een opvallende melding op onze website en App om je te informeren indien de privacyverklaring is gewijzigd en geven bovenaan de privacyverklaring aan wanneer deze de laatste keer is bijgewerkt. We raden je aan om de nieuwste versie regelmatig te raadplegen en indien je contact met ons op wil nemen te bekijken of de contactgegevens nog up to date zijn. De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht.

 

This site uses cookies. Would you like more information? Read our statement. Hide message.